Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

 Belangenvereniging Witbrant Oost

 www.witbrantoost.nl

 

Versie:

Kort_Jaarverslag vereniging 2014_v1.4

INHOUDSOPGAVE

 1.      ALGEMEEN.. 3

1.1.        Gegevens en oprichtingdatum vereniging. 3

1.2.        Doelstelling belangenvereniging. 3

1.3.        Middelen en contributie. 3

1.4.        Aantal leden 2014. 4

1.5.        Bijzondere gebeurtenissen. 4

1.6.        Activiteiten 2014. 4

 

1.   ALGEMEEN

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Belangenvereniging Witbrant Oost.

1.1.                                                                                                                                                                                  

Gegevens en oprichtingdatum vereniging

 

De Belangenvereniging is opgericht d.d. 30 juli 2004 en statutair gevestigd in de gemeente Tilburg.

Secretariaat:

Alteveerstraat 30, 5036 CH Tilburg

RSIN Nummer:

814096773

KvK nummer:

18075133

Website:

www.witbrantoost.nl

 

1.2.                                                                                                                                                                                   Doelstelling belangenvereniging

 

De Belangenvereniging heeft ten doel:

 1. de permanente handhaving van de hoge kwaliteit qua architectuur en woonomgeving in het plan “Witbrant Oost” te Tilburg, waaronder mede begrepen het behoud casu quo onderhoud van de wit en grijs geschilderde buitengevels van de (te bouwen) woningen;
 2. het leveren van een financiële bijdrage (onderhoudsbijdrage) voor de (te bouwen) woningen, bestemd voor het (doen) onderhouden van de sub a. genoemde buitengevels, welke onderhoudsbijdrage voor iedere eigenaar wordt berekend naar rato van de geschatte oppervlakte van die buitengevels;
 3. het als overlegorgaan fungeren tussen de gezamenlijke leden en gemeentelijke instanties, overheidsinstanties en/of derden;
 4. het leveren van een financiële bijdrage (contributie) aan de totstandkoming en de instandhouding van voorzieningen die binnen het bouwblok een goed woon- en leef- en cultuurklimaat bevorderen;
 5. het waarborgen van de bouwkundige kwaliteit van de (te bouwen) woningen.

 

1.3.                                                                                                                                                                                   Middelen en contributie

 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, de jaarlijkse onderhoudsbijdragen (uitsluitend voor de eigenaren van de woningen met de witgeschilderde buitengevels aan de openbare weg zijde), donaties, subsidies en alle andere inkomsten.

 

In de algemene ledenvergadering van 2014 is de:

 1. contributie op € 28,50 vastgesteld ten gunste van het algemeen vereniging fonds;

 

 1. onderhoudsbijdrage 2014 voor de (buiten)gevels vastgesteld op € 13,00 per te onderhouden m2 keimwerk met een schilderfrequentie van 8 jaar. De jaarlijkse schilder-fonds bijdragen komen ten gunste van het schilder-fonds.

 

2014 is het:

 • eerste schilderfonds spaarjaar voor de fase 1 en 2 woningen;
 • zesde spaarjaar voor de fase 3 woningen.

 

1.4.                                                                                                                                                                                   Aantal leden 2014

 

In het jaar:

 • 2005 zijn 286 woningen in fase 1 bouwkundig opgeleverd;
 • 2006 72 woningen in fase 2 bouwkundig opgeleverd;
 • 2007 17 woningen in fase 3 bouwkundig opgeleverd.

Voor 2014 betekent dit dat volgens de statuten 375 leden aan de financiële verplichting dienen te voldoen ten aanzien van de contributie.

 

Het aantal leden dat dient te voldoen aan de financiële verplichting voor de keimwerk onderhoudsbijdrage (grijs en wit geschilderde buitenmuren) bedraagt 368. Dit zijn 7 woningen minder dan het totaal aantal woningen in de wijk. Deze 7 woningen hebben of geen keimwerk of geen zichtbaar keimwerk aan de openbare weg zijde.

 

De woningen uit de vrije sector in de wijk zijn op dit moment geen lid van de Belangenvereniging Witbrant-Oost, maar kunnen desgewenst wel op vrijwillige basis toetreden.

 

1.5.                                                                                                                                                                                   Bijzondere gebeurtenissen

 

Op basis van de ervaringen opgedaan met het fase 1 en 2 grootonderhoud in 2013 en de invoering van IBAN bankrekeningnummers is de administratie in 2014 ingrijpend vernieuwd en aangepast. Daarnaast is de website www.witbrantoost.nl volledig vernieuwd en ingepast in het actueel tijdsbeeld. Hiertoe is onder andere een nieuw logo ingevoerd.

 

Een nieuwe commissie “Wijkactiviteiten Witbrant-Oost” (WWO) is in het leven geroepen.

Zij organiseren wekelijks activiteiten voor met name de omvangrijke 55 plusser doelgroep in de wijk.

 

1.6.                                                                                                                                                                                   Activiteiten 2014

 

 1. Algemene Leden Vergadering op 7 april 2014;
 2. Een feestcommissie is in het leven geroepen om de viering van het 10 jarig bestaan van de vereniging te organiseren;
 3. Op 13 maart 2014 is een schoonmaakdag in de wijk georganiseerd in het kader van de landelijke opschoondag;
 4. Vrijwilligersmiddag op 29 maart 2014;
 5. Presentatie/kennismaking WWO activiteiten-commissie op 23 augustus 2014 bij Amarant;
 6. Bewonerscommissievergadering op 10 november 2014;
 7. Midwinter-ontmoeting op 21 december 2014.

 

 print versie,  klik hier

 

Tilburg, 27 maart 2014

 

Bestuur Belangenvereniging Witbrant-Oost

T. van Poppel, voorzitter