Witbrantlaanoost

01-02-2020

Met referte aan ons telefonisch overleg zend ik je hierbij de laatste informatie die ik van onze bewoners heb ontvangen m.b.t. de verkeersmaatregelen.

Onze hoop was dat dit zou leiden tot vermindering van trilling in een gedeelte van onze wijk.
Dit n.a.v. de klacht van enkele bewoners uit onze wijk.

We zijn nu ruim 2 maanden verder, en helaas moeten we vaststellen dat, met deze aanpassing, het tegengestelde is bereikt van wat we voor ogen hadden.

Jammer, maar volgens de reacties kan ik niet anders concluderen.

Overigens hebben de "metingen" door mevr. Holman gedaan,  lid de werkgroep als bezwaarmaker trillingen,  aangegeven dat er geen verbetering is opgetreden.
Hierbij gaf zij tevens aan, zie bijlagen, dat de aanpassing beter verwijderd kan worden.
Als coördinator vanuit de projectgroep uit onze wijk, wil ik daar dan ook graag mijn mening aan toevoegen.
Naast de mails, wordt ik herhaaldelijk aangesproken door bewoners, en het feit dat er al 'n aanrijding is geweest, doe ik een dringend beroep op de gemeente.
Laten we de algemene mening van onze bewoners respecteren en de proefperiode geen 6 maanden aanhouden maar,  voor de veiligheid en aantasting van de uitstraling van onze wijk, de aanpassing ongedaan te maken.
Dit zal beslist  ten goede komen aan het vertrouwen van de wijkbewoners in de projectgroep en de gemeente.

In het vertrouwen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zie ik de reactie vanuit de gemeente met belangstelling tegemoet,

Met  vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
Tini van Poppel

Onderwerp: aanpassing Witbrantlaan Oost

8-11-19
De informatie die per mail binnenkomt zal gebundeld worden en als leidraad dienen bij de evaluatie na de proefperiode (ca. 6 maanden)


Op 22 oktober hebt u informatie ontvangen m.b.t. de aanpassing van de Witbrantlaan Oost m.b.t. de verkeershinder in onze wijk.
Omdat het hier over een proefperiode gaat, willen wij graag  jullie ervaringen hierover vernemen.
Hiervoor is er een speciaal mailadres aangemaakt:

Verkeerwitbrantoost.nov@gmail.com

Waarop u alle op- en aanmerkingen kunt doorgeven.
Deze informatie zal gebundeld worden en als leidraad dienen bij de evaluatie na de proefperiode (ca. 6 maanden)

Na deze evaluatie  zullen uw ervaringen, over deze aanpassing, bij de besluitvorming meegenomen worden.
In febr. 2018 zijn enkele bewoners, samen met de Belangenvereniging Witbrant Oost, hierover in overleg gegaan met deskundige instanties.
“De Gemeente Tilburg en  Veilig Verkeer Nederland”.

 Hierbij is onderstaand plan opgesteld om de verkeershinder tot ’n minimum te beperken.

1         Aanbrengen van 30 km stikkers, vaandels en verkeer snelheid metingen.

2         Fysieke aanpassingen aan wegdek en Witbrantlaan Oost om, door snelheidsbeperkende maatregelen tevens de verkeershinder door trillingen te verminderen.

3         Samen met Veilig Verkeer Nederland een “bewustwording traject” opzetten, nadat de fysieke maatregelen door de gemeente zijn aangebracht.

4         Na de proefperiode, de resultaten van de op- en aanmerkingen van de bewoners, gezamenlijk te evalueren om daarna met een definitief voorstel te komen waarop besluitvorming kan  plaatsvinden voor de toekomst.

Wij gaan ervan uit dat hierna, mede door jullie bijdrage, de verkeershinder tot een minimum beperkt wordt.
Wij zien de ontwikkeling met vertrouwen tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Namens de Projectgroep,
Witbrant oost


Beste bewoners.

Er is nu duidelijkheid over de planning voor de uitvoering van de snelheid beperkende maatregel, die zal worden uitgevoerd aan de Witbrantlaan Oost. (Zie bijgaande tekening).

De planning is als volgt:

Het bedrijf dat de wegmarkeringen moet aanbrengen, voert dit werk in week 44 (na volgende week) uit. Hiervoor moet het wel droog weer zijn. Het werk moet vrijdag 1 november klaar zijn.

Tevens dient hierbij vermeld te worden dat het om een testperiode gaat waar, na evaluatie, bekeken wordt of dit definitief aangepast blijft.

Met vriendelijke groet,

(team witbrantoostlaan)

zie bijlage