Witbrantlaan oost

Onderwerp: aanpassing Witbrantlaan Oost

De informatie die per mail binnenkomt zal gebundeld worden en als leidraad dienen bij de evaluatie na de proefperiode (ca. 6 maanden)


Op 22 oktober hebt u informatie ontvangen m.b.t. de aanpassing van de Witbrantlaan Oost m.b.t. de verkeershinder in onze wijk.
Omdat het hier over een proefperiode gaat, willen wij graag  jullie ervaringen hierover vernemen.
Hiervoor is er een speciaal mailadres aangemaakt:

Verkeerwitbrantoost.nov@gmail.com

Waarop u alle op- en aanmerkingen kunt doorgeven.
Deze informatie zal gebundeld worden en als leidraad dienen bij de evaluatie na de proefperiode (ca. 6 maanden)

Na deze evaluatie  zullen uw ervaringen, over deze aanpassing, bij de besluitvorming meegenomen worden.
In febr. 2018 zijn enkele bewoners, samen met de Belangenvereniging Witbrant Oost, hierover in overleg gegaan met deskundige instanties.
“De Gemeente Tilburg en  Veilig Verkeer Nederland”.

 Hierbij is onderstaand plan opgesteld om de verkeershinder tot ’n minimum te beperken.

1         Aanbrengen van 30 km stikkers, vaandels en verkeer snelheid metingen.

2         Fysieke aanpassingen aan wegdek en Witbrantlaan Oost om, door snelheidsbeperkende maatregelen tevens de verkeershinder door trillingen te verminderen.

3         Samen met Veilig Verkeer Nederland een “bewustwording traject” opzetten, nadat de fysieke maatregelen door de gemeente zijn aangebracht.

4         Na de proefperiode, de resultaten van de op- en aanmerkingen van de bewoners, gezamenlijk te evalueren om daarna met een definitief voorstel te komen waarop besluitvorming kan  plaatsvinden voor de toekomst.

Wij gaan ervan uit dat hierna, mede door jullie bijdrage, de verkeershinder tot een minimum beperkt wordt.
Wij zien de ontwikkeling met vertrouwen tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Namens de Projectgroep,
Witbrant oost


Beste bewoners.

Er is nu duidelijkheid over de planning voor de uitvoering van de snelheid beperkende maatregel, die zal worden uitgevoerd aan de Witbrantlaan Oost. (Zie bijgaande tekening).

De planning is als volgt:

Het bedrijf dat de wegmarkeringen moet aanbrengen, voert dit werk in week 44 (na volgende week) uit. Hiervoor moet het wel droog weer zijn. Het werk moet vrijdag 1 november klaar zijn.

Tevens dient hierbij vermeld te worden dat het om een testperiode gaat waar, na evaluatie, bekeken wordt of dit definitief aangepast blijft.

Met vriendelijke groet,

(team witbrantoostlaan)

zie bijlage